Privacy en Cookie Policy

Coöperatieve Media Pensioen Diensten U.A. hierna genoemd ‘MPD’ is statutair gevestigd te Hilversum aan de Seinstraat 12 (1223 DA).

MPD werkt als uitvoerder van de pensioenregelingen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO, hierna genoemd ‘PNO Media’.

MPD zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die in de uitoefening van bovenvermelde taken worden verwerkt, altijd zorgvuldig behandeld en beveiligd worden. Het gebruik van persoonsgegevens vindt ook te allen tijde plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en de Gedragscode Gegevensverwerking Financiële Instellingen.

Opbouw van dit privacy statement

Wij hechten erg aan transparantie. Met dit privacy statement willen wij helder maken met welk doel wij bepaalde persoonsgegevens verwerken en wie daarbij betrokken zijn, hoe lang deze persoonsgegevens bewaard worden en welke beveiligingsmaatregelen wij nemen. Ook wordt uitgelegd welke rechten u heeft ten aanzien van de onder verantwoordelijkheid van PNO Media door MPD verwerkte persoonsgegevens, hoe u deze kunt uitoefenen en hoe u in contact kunt komen bij vragen over uw privacy.

PNO Media

Op het moment dat u deelnemer wordt aan een van de pensioenregelingen van PNO Media ontvangen wij van PNO Media uw persoonsgegevens. De ontvangen persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van uw pensioenovereenkomst met uw werkgever, uw pensioenregeling, wettelijke regelingen, het afhandeling van uw vragen en om u te informeren over relevante zaken omtrent uw pensioenregeling.

Met betrekking tot voornoemde verwerkingsdoelen verwerken wij de naam, adres (hierna te noemen NAW-gegevens), geboortedata, BSN- en A-nummers, het PNO-nummer, huwelijkse staat, geslacht, telefoonnummer(s), e-mailadressen en de bankgegevens van de betrokkene(n) en hun partners en in sommige gevallen de mate van arbeidsongeschiktheid. Van de kinderen van betrokkenen verwerken wij de namen, geboortedata, BSN-en A-nummers. Ook verwerken wij overige (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor het deugdelijk uitvoeren van de pensioenregeling, zoals onder meer gegevens van de aangesloten werkgevers, gegevens omtrent het betreffende pensioenreglement, de parttimefactor in combinatie met de toepasselijke premie en de hoogte van eventuele pensioenaanspraken.

Risicobeheersing, fraude en misbruik

MPD heeft een eigen verplichting om de risico’s te beheersen en fraude te voorkomen. In dat verband heeft MPD een gerechtvaardigd belang bepaalde persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens en de geboortedatum, te verwerken en externe bronnen te raadplegen, zoals incidenten- en waarschuwingsregisters van de financiële sector. Ook kan MPD bepaalde registraties verrichten in voornoemde registers.

Contactmomenten

Als u via onze website (webformulier), per e-mail, telefonisch of per brief contact met ons opneemt, zullen wij uw persoonsgegevens vaak ook verwerken indien dat nodig is om uw vraag te beantwoorden. Voor dit doel met de grondslag gerechtvaardigd belang verwerken wij met name NAW-gegevens, geboortedatum het PNO-/werkgeversnummer, e-mailadressen, en relevante correspondentie met ons of PNO Media.

Hetzelfde geldt als u een klacht indient of iets anders met ons wilt delen, ook dan worden gegevens van u geregistreerd. Deze vastlegging is nodig om de kwestie in behandeling te kunnen nemen en daaruit voortvloeiende acties te kunnen uitvoeren of de vraag te kunnen beantwoorden.

Gebruik van website

MPD heeft een gerechtvaardigd belang haar websites zo toegankelijk en relevant mogelijk te laten zijn en zoveel mogelijk aan te passen op de voorkeuren en interesse van de bezoekers. MPD maakt daarbij bij het bezoek aan haar website(s) gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u verder op deze pagina.

Marketingactiviteiten en nieuwsbrieven

Als u deelneemt aan een van de pensioenreglementen van PNO Media, kunnen wij u namens voornoemde partijen via post, e-mail of telefoon benaderen met nieuwsbrieven en andere informatie over de aanverwante producten en diensten. Voor dit doel verwerken wij uw e-mailadres en/of NAW-gegevens.

U kunt zich afmelden voor nieuwsbrieven via de link onder aan de e-mail, per telefoon en op de wijze aangegeven onder het kopje “Vragen en verzoeken om inzage-, correctie-, beperking van het gebruik- en verwijdering van uw persoonsgegevens”.

(Statistisch) onderzoek

MPD kan in opdracht - ten behoeve van een gerechtvaardigd belang - van PNO Media om een beter beeld te krijgen van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden uw (persoons)gegevens analyseren. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor deelnemersonderzoek, werkgeversonderzoek en enquêtes zodat PNO Media zijn in dat verband relevante besluiten hierop nog beter kan afstemmen.

Financiële (pensioen)administratie/ incasso

Om deelnemers en/of hun werkgever namens PNO Media de verschuldigde pensioenpremie in rekening te kunnen brengen verwerken wij de NAW-gegevens, het PNO-nummer, betalingsgegevens, factuurgegevens en andere gegevens in onze deelnemersadministratie.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens nog meer?

MPD schakelt bij de uitvoering van haar opgedragen taken ook andere dienstverleners in. Hieronder kunnen bedrijven voorkomen als postbedrijven, drukkerijen en ICT-dienstverleners, (pensioen)consultants, incassobureaus en advocatenkantoren en bedrijven die voor het analyseren en personaliseren van de websites, communicatie en het tonen van relevante content werken voor PNO Media. Deze bedrijven kunnen als dat noodzakelijk is uw persoonsgegevens ontvangen voor het desbetreffende doel.

MPD kan al dan niet in opdracht van PNO Media ook gehouden zijn persoonsgegevens te verstrekken aan daartoe bevoegde (overheids)instellingen, zoals toezichthouders, Stichting Pensioenregister, het UWV, opsporingsinstanties en de belastingdienst.

Persoonsgegevens van (toekomstige) gepensioneerden worden aan VGOmedia verstrekt. Dit is een belangenvereniging voor gepensioneerden die de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur van PNO Media voordraagt.
Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan verwerkers of derden, zal MPD erop toezien dat de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Hoewel MPD zich tot doel heeft gesteld persoonsgegevens zo beperkt mogelijk en bij voorkeur binnen de Europese Economische Ruimte door derde te laten (sub)verwerken. Het zou in uitzonderingsgevallen kunnen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In die uitzonderlijke gevallen zal MPD passende maatregelen nemen die nodig zijn om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd.

Bewaartermijn

Vanzelfsprekend bewaart MPD persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Hoe lang een bewaartermijn is, is niet voor alle persoonsgegevens gelijk en hangt ook af van het doel waarvoor het wordt verzameld en bewaard.
Zo worden persoonsgegevens die betrekking hebben op pensioenregelingen, wanneer er geen sprake is van andere mogelijke aanspraak- of pensioengerechtigden, bewaard tot honderd jaar na het eindigen van de deelnemersrelatie door overlijden of waardeoverdracht.

Ontvangt u nieuwsbrieven omdat u zich hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeldt.

In specifieke gevallen kunnen we persoonsgegevens langer bewaren dan hierboven aangegeven, bijvoorbeeld als dat nodig is in verband met mogelijke juridische procedures.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. Wat overblijft zijn statistische gegevens die niet meer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld. Deze statistische gegevens zijn voor ons van belang omdat wij op basis daarvan inzicht kunnen krijgen in het gebruik dat van onze producten en diensten wordt gemaakt.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

MPD gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, hieronder valt onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen. Bovendien hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend en alleen geautoriseerd personeel mag bepaalde persoonsgegevens inzien en verwerken.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie, beperking van het gebruik en verwijdering van uw persoonsgegevens

Heeft u vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, dan kunt u een e-mail aan privacy@mpd.nl sturen.

U kunt ook een brief sturen naar: 
Coöperatieve Media Pensioen Diensten U.A.
t.a.v. de Privacy Officer
Postbus 1340
1200 BH te Hilversum.

Vermeld in het bericht in ieder geval uw NAW-gegevens en PNO-nummer. Voegt u ook een kopie van een wettelijk identificatiebewijs (paspoort of rijbewijs) bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft. Wij verzoeken u voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs uw burgerservicenummer, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart te maken.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van MPD. Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u uw klacht, als die ziet op pensioengerelateerde zaken, ter bemiddeling voorleggen aan

De Ombudsman Pensioenen (www.ombudsmanpensioenen.nl)
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
telefoon (070) 333 89 65 of
fax (070) 333 89 00.

U kunt er ook voor kiezen een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Wijziging van het privacyreglement

We kunnen dit Privacyreglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. U treft een link naar de meest actuele versie van ons Privacy- & Cookiereglement onderaan onze website(s) aan.


De laatste wijziging was op 9 februari 2021.

Cookiestatement

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de website correct te laten werken of een bepaalde functionaliteit mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften, of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt deze instelling altijd wijzigen.

Cookies die MPD gebruikt zijn te verdelen in verschillende soorten:
Noodzakelijke - en functionele cookies.

Optimalisatie cookies
Wij gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de website. Wij gebruiken in dat verband Google Analytics. Google ontvangt niet uw (volledige) IP-adres en wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Bewaartermijn
Cookies worden niet langer bewaard dan nodig. De bewaartermijn verschilt per cookie.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Klik hier om uw cookie instellingen voor deze website te wijzigen.

Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u ook in uw browser 'cookies off' instellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Ook kunt u ervoor kiezen periodiek de cookies op uw computer of smartphone te verwijderen.

Bent u benieuwd naar wat MPD voor u kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking.