Risicomanagement

Bij het realiseren van de pensioenen hoort het nemen van verantwoorde risico's. Uiteenlopende risico's hebben invloed op onze doelstellingen. Het beheersen van deze risico's is dan ook onderdeel van ons beleid.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Reorganisaties in de bedrijfstak media betekenden minder aangesloten organisaties en minder actieve deelnemers. Daar komt bij dat het draagvlak bij de deelnemers onder druk staat doordat de pensioenuitkeringen achterblijven bij de verwachting. Toch slagen we erin PNO Media te ondersteunen in zijn ambitie om te groeien.

Financiële markten

Beleggingsresultaten zijn voor een groot deel afhankelijk van onvoorspelbare ontwikkelingen op de internationale financiële markten. Deze risico's beheersen we door jaarlijks een strategisch beleggingsplan vast te stellen met regels om risico's te beheersen rond rente-afdekking, marktrisico's, valuta-afdekking, concentratierisico's, kredietrisico's en liquiditeit.

Toezichthouders

Vanzelfsprekend houden we rekening met een normenkader vanuit de toezichthouders. Deze normen hebben betrekking op juridische aspecten zoals contractvoorwaarden, integriteitsaspecten voor personeel en diverse rapportageverplichtingen aan de toezichthouder. De Code Pensioenfondsen is wettelijk verankerd en formuleert normen voor goed pensioenfondsbestuur. We onderschrijven het belang hiervan. 

Bent u benieuwd naar wat MPD voor u kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking.